• Đăng ký
Update ngày 06/03/2015: Thành viên mới đăng kí sẽ phải Góp Ý bài của các thành viên khác trước khi có thể post bài đầu tiên của mình lên forums.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
ip.chuawriting

Các bài viết và góp ý gần đây

0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 3 ngày cách đây trong advantages,disadvantages bởi Jenny Duyen (0 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Opinion bởi leson0603 (0 điểm)
0 Góp ý
0 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11 trong Other bởi Quân Phạm (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 26 Tháng 11 trong Other bởi ThoaBibi (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 25 Tháng 11 trong Other bởi kimpha188 (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 25 Tháng 11 trong Other bởi concaco (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 19 Tháng 11 trong Other bởi lucemferre (7 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 11 Tháng 11 trong Opinion bởi HANU (0 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 6 Tháng 11 trong Opinion bởi Hối Hận Đã Muộn (6 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 1 Tháng 11 trong Other bởi Bach Thao (7 điểm)
1 góp ý
đã góp ý 14 Tháng 10 trong Trend (line) bởi quanganh1997 (7 điểm)
...