ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.1k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Tag phổ biến nhất

327 × ielts-task-2   51 × people   22 × chua-writing-task1
116 × opinion   40 × task-2   22 × discussion
114 × ielts   33 × ielts-writing   21 × line-graph
105 × chữa-writing-task2   30 × task2   21 × ielts-task-2-opinion
83 × ietls-task-1   28 × task   21 × chữa
80 × task-1   28 × agree   19 × #ielts-task-2
74 × ielts-task-1   28 × disagree   19 × #opinion
68 × education   27 × children   19 × cambridge
58 × writing   24 × -   19 × technology
54 × ielts-writing-task-2   23 × chua-writing   19 × band

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...