ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Tag phổ biến nhất

380 × ielts-task-2   57 × people   30 × #opinion
138 × ielts   40 × ielts-writing   30 × task
132 × opinion   40 × task-2   30 × advantages
111 × chữa-writing-task2   38 × discussion   28 × cambridge
93 × ietls-task-1   38 × task2   28 × children
92 × ielts-task-1   34 × disagree   27 × -
91 × task-1   33 × #ielts-task-2   26 × disadvantages
77 × ielts-writing-task-2   32 × agree   24 × chua-writing
74 × education   31 × chua-writing-task1   23 × #writing
60 × writing   30 × #task1   23 × line-graph

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...