ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.9k thành viên

Tag phổ biến nhất

348 × ielts-task-2   55 × people   26 × -
124 × ielts   40 × task-2   25 × chua-writing-task1
121 × opinion   37 × ielts-writing   25 × disadvantages
106 × chữa-writing-task2   33 × task2   24 × chua-writing
89 × task-1   31 × discussion   24 × #opinion
87 × ietls-task-1   31 × agree   24 × cambridge
83 × ielts-task-1   31 × disagree   23 × #task1
70 × education   29 × task   23 × line-graph
61 × ielts-writing-task-2   28 × children   22 × ielts-task-2-opinion
59 × writing   27 × advantages   21 × #ielts-task-2

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...