ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.7k thành viên

Tag phổ biến nhất

340 × ielts-task-2   52 × people   24 × -
123 × ielts   40 × task-2   23 × chua-writing
119 × opinion   37 × ielts-writing   23 × cambridge
106 × chữa-writing-task2   32 × task2   22 × line-graph
87 × task-1   29 × discussion   22 × #opinion
87 × ietls-task-1   29 × task   21 × #ielts-task-2
80 × ielts-task-1   29 × agree   21 × ielts-task-2-opinion
70 × education   29 × disagree   21 × chữa
59 × writing   28 × children   21 × advantages
58 × ielts-writing-task-2   25 × chua-writing-task1   19 × #task1

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...