ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programmes (for example working for a charity, improving the neighborhood or teaching sports to younger children).

To what extent do you agree or disagree?

It is suggested that community service such as working for a charity or teaching sports for young children should be a mandatory part of school curriculum. I myself completely agree with this statement due to two main reasons showed in following paragraphs.

First of all, there is no doubt that obligatory social works help children become responsible for society. It is voluntary activities after school that engrain a feeling of empathy in children. For instance, I was compulsorily taken part in collecting trash on Sunday morning when I was in high school.  Until now, not only does it help me enhance my awareness of keeping my surroundings clean but it also remind me not to litter wherever I go. Therefore, I believe free community service must be requisite in school programs.

Next, it is undeniable that life skills gained through such activities are valuable. In particular, students participating in social service can learn how to work in team as well as how to efficiently communicate with their partners. To be honest, only by possessing these skills do they have an asset on their CV and enhance their employability. Additionally, apart from school time, children tend to spend most of their time sitting in front of TV or computers, which can lead to some serious diseases like obesity or diabetes. Obviously, those mandatory after school activities also create chances to exercise and develop their health. Thus, I suggest that high school students be forced to take part in these joyful and helpful activities more often.

In conclusion, according to my two perspectives above, I hope voluntary service will be put into action for high schools colleges shortly.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programmes (for example working for a charity, improving the neighborhood or teaching sports to younger children).

To what extent do you agree or disagree?

It is suggested that community service such as working for a charity or teaching sports for young children should be a mandatory part of school curriculum. I completely agree with this statement due to two main reasons showed in the following paragraphs.

First of all, there is no doubt that voluntarysocial works help children become a responsible cirizen[DN1] It is voluntary activities after school that engrain a feeling of empathy in children. For instance, I was compulsorily taken part in collecting trash on the beach on Sunday morning when I was in high school.  Until now, not only does it help me enhance my awareness of keeping my surroundings clean but it also reminds me not to litter wherever I go. Therefore, I believe (free is not equivalent to unpaid) community service must be requisite in school programs.

Next, it is undeniable that life skills gained through such activities are valuable. In particular, students participating in social service can learn how to work in a team as well as how to efficiently communicate with their partners . To be honest, only by possessing these skills do they have an asset on their CV and enhance their employability. Additionally, apart from school time[DN3] , children tend to spend most of their time sitting in front of TV or computers, which can lead to some serious diseases like obesity or diabetes. Obviously, those mandatory after-school activities also create chances to exercise and strengthen their health. Thus, I suggest that high school students be forced to take part in these joyful and helpful activities more often.

In conclusion, according to two perspectives above, I hope voluntary service will be put into action for high schools shortly.


 [DN1]Why it become more responsible, you shoud give an explanation

 [DN3]I’m not sure about this phase

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...