ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Hello teacher! My name is Ngoc. I’m a member of group 3. Today, I will tell you about our favorite activities in leisure time.

 There are many activities but in my group almost people are like to play sports. There are 2 kind of sports: team sports and individual sports. Team sports such as football, volleyball, basketball, ect. But I think the most popular sport is football. It normally lasts 90 minutes each match. Football played between 2 teams of 11 players each team. The objective of the game is to score by directing the ball into the opposite goal. The winner is the team which has scored most goal at the end of the match. Play football has a lot of benefits. Firstly, play football is a good way to relieve stress and reduce depression. Secondly, they can find friends who have the same hobby. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills.

Individual sports such as cycling, swimming, running, ect. But my group like swimming most. To go swimming you only need a swimming suit, goggles and money to buy ticket. Swimming has four main stroke. They’re crawl stroke, beast stroke, back stroke and butterfly srtoke. Swimming has many benefits too. Firstly,it helps you keep fit and stay healthy. Secondly, swimming also keep you safe in the water. Besides, swimming helps you relax after hard- working hours. There’s nothing better than jumping into the water in hot weather in summer.

In conclusion, I think playing sports has a lot of benefits so it is the best leisure activity in your free time for teenagers. Thank you for your reading.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Hello teacher! My name is Ngoc. I’m a member of group 3. Today, I will tell you about our favorite activities in leisure time.

 There are many activities but in my group almost people are like to play sports. There are 2 kind of sports: team sports and individual sports. Team sports such as football, volleyball, basketball, ect. But I think the most popular sports is football. It normally lasts 90 minutes each match. Football plays between 2 teams of 11 players each team. The objective of the game is to score by directing the ball into the opposite goal. The winner is the team which has scored most goal at the end of the match. Play football has a lot of benefits. Firstly, play football is a good way to relieve stress and reduce depression. Secondly, they can find friends who have the same hobby. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills.

Individual sports such as cycling, swimming, running, ect. But my group like swimming most. To go swimming you only need a swimming suit, goggles and money to buy ticket. Swimming has four main stroke. They’re crawl stroke, beast stroke, back stroke and butterfly srtoke. Swimming has many benefits too. Firstly,it helps you keep fit and stay healthy. Secondly, swimming also keep you safe in the water. Besides, swimming helps you relax after hard- working hours. There’s nothing better than jumping into the water in hot weather in summer.

In conclusion, I think playing sports has a lot of benefits so it is the best leisure activity in your free time for teenagers. Thank you for your reading.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)
0 phiếu

Hello teacher! My name is Ngoc. I’m a member of group 3. Today, I will tell you about our favorite activities in leisure time.

 There are many activities but in my group almost people are like to play sports. There are 2 ( number dưới mười thì bạn nên viết chữ nhé) kind of sports: team sports and individual sports. Team sports such as football, volleyball, basketball, ect. But I think the most popular sport is football. It normally lasts 90 minutes each match. Football played between 2 teams of 11 players for each team. The objective of the game is to score by directing the ball into the opposite goal. The winner is the team which has scored most goal at the end of the match. Play football has a lot of benefits. Firstly, play football is a good way to relieve ( với stress nên dùng release hoặc reduce nhé) stress and reduce depression. Secondly, they can find friends who have the same hobby. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills.

Individual sports such as cycling, swimming, running, ect. But my group like swimming most. To go swimming you only need a swimming suit, goggles and money to buy ticket. Swimming has four main stroke. They’re crawl stroke, beast stroke, back stroke and butterfly srtoke. Swimming has many benefits too. Firstly,it helps you keep fit and stay healthy. Secondly, swimming also keep you safe in the water. Besides, swimming helps you relax after hard- working hours. There’s nothing better than jumping into the water in hot weather in summer.

In conclusion, I think playing sports has a lot of benefits so it is the best leisure activity in your free time for teenagers. Thank you for your reading.

Chúc bạn học tốt

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (21 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...