ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Nowadays, there are a lot of people who are really keen on using social media to contact with other people, instead of facing with them in society because they can find the benefits of social media. In my opinion, using them to keep in touch with the others has more advantages than disadvantages. And this essay, I will give some reason for my view.
First of all, thanks to social medial, we can contact with other people easily, who are extremely far from with us, needn't so much time and money. if you have a friend whose distace is about 100km, it is better for you to call video with her/him and by this way, you aslo can see your friend and talk with them as facing. Moreover, after sressful works, I am sure that nobody is intersted in going out to meet someone and a great solution is sitting down on sofa and chatting with them by useful apps like facebook, instagram,....By this way, you not only feel more comfortable but also get on well with their friends.
I agree that replacing face-to-face interaction among people by using social media also has disadvantages because people can feel more close than when talking by media. On the contrary, meeting others or gathering them in a restaurant or cafe has many trobles, especiallyin virus Covid-19. In these places, you can be in dangerous because you can meet a crime. However, the use of social media can solve these problems. By some apps you can gather people in a private room and you needn't be scare of being lost. In addition, it can prevent you or your friends from being accidents. It is so terrible if you get a car crash when you are meeting your friends. Moreover, in dangerous sititcation because of Covid 19, by using social media, you can practise tactical 5K of goverments.


In my view,we should use them to keep in touch with our friends because of its usefulness. and I can say that social media becomes more and more popular with people in all over the world instead of facing-to-facing interaction among people

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, there are a lot of people who are really keen on using social media to contact with other people, instead of facing with them in society because they can find the benefits of social media. In my opinion, using them to keep in touch with the=> none others has more advantages than disadvantages. And this essay, I will give some reason=>reasons for my view.
First of all, thanks to social medial, we can contact with other people easily, who are extremely far from with=> none us, needn't=>do not need so much time and money. if you have a friend whose distace=> distant is about 100km, it is better for you to call video with her/him and by this way, you aslo can see your friend and talk with them as facing. Moreover, after sressful works, I am sure that nobody is intersted in going out to meet someone and a great solution is sitting down on sofa and chatting with them by useful apps like facebook, instagram,....By this way, you not only feel more comfortable but also get on well with their friends.
I agree that replacing face-to-face interaction among people by using social media also has disadvantages because people can feel more close than when talking by media. On the contrary, meeting others or gathering them in a restaurant or cafe has many trobles, especiallyin virus Covid-19=> during the Covid-19 pandamic. In these places, you can be in dangerous because you can meet a crime. However, the use of social media can solve these problems. By some apps you can gather people in a private room and you needn't=> do not need be scare=> scared of being lost. In addition, it can prevent you or your friends from being accidents. It is so terrible if you get a car crash when you are meeting your friends. Moreover, in dangerous sititcation=> situations ??? because of Covid 19, by using social media, you can practise tactical 5K of goverments.

 


In my view,we should use them to keep in touch with our friends because of its usefulness. and I can say that social media becomes more and more popular with people in all over the world instead of facing-to-facing interaction among people

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...