ip.chuawriting

Thành viên Tinh Nguyen

Thành viên được: 7 năm (since 24 Tháng 8, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Tinh Nguyen

Điểm: 93 điểm (hạng #29)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 19 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 22
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 10 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 20 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
...