ip.chuawriting

Thành viên whatshouldiwrite

Thành viên được: 4 năm (since 15 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của whatshouldiwrite

Điểm: 68 điểm (hạng #22)
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 18 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 13 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for whatshouldiwrite

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...