ip.chuawriting

Thành viên anh072

Thành viên được: 4 năm (since 21 Tháng 1, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của anh072

Điểm: 16 điểm (hạng #195)
Các câu hỏi: 6
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for anh072

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...