ip.chuawriting

Thành viên Truong An

Thành viên được: 2 năm (since 17 Tháng 3, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Truong An
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Truong An

Điểm: 27 điểm (hạng #93)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 7 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Truong An

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...