ip.chuawriting

Thành viên TogepiLinhVuu

Thành viên được: 1 năm (since 14 Tháng 4, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của TogepiLinhVuu

Điểm: 2 điểm (hạng #39,485)
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for TogepiLinhVuu

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...