ip.chuawriting

Thành viên Linhtt

Thành viên được: 4 năm (since 21 Tháng 1, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
About me:

Hoạt động của Linhtt

Điểm: 50 điểm (hạng #42)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 11 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 5 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for Linhtt

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...