ip.chuawriting

Thành viên Alex Đậu

Thành viên được: 3 năm (since 15 Tháng 3, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Các đặc quyền: Đặt câu hỏi
Họ và tên: Dau Duc Trinh
Vị trí: Ha Noi
Website:
About me: Economic prosperity comes from individual liberty, limited government and free market.

Hoạt động của Alex Đậu

Điểm: 45 điểm (hạng #43)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 6 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 Góp ý
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Alex Đậu

Please log in or register to post on this wall.

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...