ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

17k thành viên

Tag phổ biến nhất

4 × the   3 × cycling   3 × healthy
3 × #ielts-taks1   3 × single-line-graph   3 × museum
3 × ielts-pie-chart   3 × dùm   3 × places
3 × linegraph   3 × diagrams   3 × information
3 × bussinesses   3 × organisation   3 × behavior
3 × 2-solution-problems-discuss   3 × teenager   3 × benefits
3 × taks   3 × dangers   3 × best
3 × televison   3 × computers   3 × nowadays
3 × musiums   3 × competition   3 × live
3 × #studying-abroad   3 × consume   3 × fast

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...