Tag phổ biến nhất - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Tag phổ biến nhất

5 × academic   5 × career   4 × sửa
5 × historical   5 × do   4 × topic
5 × solution   5 × more   4 × problem
5 × community   4 × #chữa-writing   4 × negative
5 × health   4 × #ielts   4 × knowledge
5 × change   4 × discuss-essay   4 × culture
5 × both   4 × sửa-bài   4 × the
5 × language   4 × animal   3 × #ielts-taks1
5 × believe   4 × task-chart-comparison   3 × ielts-pie-chart
5 × world   4 × sport   3 × linegraph

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...