ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

It is said that the traditions of the older generations are becoming less valued to younger people. I believe that some of the traditions values are incompatible with the trend of the young generation, whereas; I also agree that others have been preserved as the traditions and customs of a nation.

From the one side, with the rapid development of technology, the traditional values are getting more and more overshadowed. The young, nowadays, have tendency to catch up with Western lifestyle. Teens like to wear all the fashionable clothes and try to imitate their idols. At the same time, furthermore; the rules of marriage in the past have been eroded when young adults have a right to make own choices who or when to marry. Obviously, the difference of relationships between elders and young generations can be seen in modern families. Today, for example, instead of spending time on taking care of children, women can earn money to raise family for men. It could be said that some of traditional rules aren't accepted or appropriate for the young.

From the other side, the traditional values have a great contribution to the young's attitudes. Politeness as well as good manners are always highly appreciated in every conservation, which is a result of previous regulations. Children, for instance, are taught to respect seniority. When meeting the elder, children have to bow and greet the oldest person first. Not only behaviour but the ethnic traditions are also passed from generation to generation. Museums, which have been built by young people today, are considered an evidence to prove cultural preservation. Especially, the traditional values, in the contemporary life, are becoming more and more necessary because of being specific characteristics of a nation.

In conclusion, while some of the traditional values of the elder generations have gradually been cleaned up, many of these values have been well preserved. To my point of view, the positive traditions such as: manners, historic and cultural values and the customs should be maintained as they have contributed to making unique culture of the country and strengthen our society.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

 less valued -- valuable

traditions values-- traditional\

in every conservation --- có thể thay thế circumstance

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (3 điểm)
+1 phiếu

It is said that the traditions of the older generations are becoming less valued to younger people. [S1] I believe that some of the traditions values are incompatible with the trend of the young generation, whereas; I also agree that others have been preserved as the traditions and customs of a nation. [S2]

From the one side, with the rapid development of technology, the traditional values are getting more and more overshadowed. [S3] The young, nowadays, have tendency to catch up with Western lifestyle. [S4] Teens like to wear all the fashionable clothes and try to imitate their idols. [S5] At the same time, furthermore; the rules of marriage in the past have been eroded when young adults have a right to make own choices who or when to marry. [S6] Obviously, the difference of relationships between elders and young generations can be seen in modern families. [S7] Today, for example, instead of spending time on taking care of children, women can earn money to raise family for men. [S8] It could be said that some of traditional rules aren't accepted or appropriate for the young. [S9]

From the other side, the traditional values have a great contribution to the young's attitudes. [S10] Politeness as well as good manners are always highly appreciated in every conservation, which is a result of previous regulations. [S11] Children, for instance, are taught to respect seniority. [S12] When meeting the elder, children have to bow and greet the oldest person first. [S13] Not only behaviour but the ethnic traditions are also passed from generation to generation. [S14] Museums, which have been built by young people today, are considered an evidence to prove cultural preservation. [S15] Especially, the traditional values, in the contemporary life, are becoming more and more necessary because of being specific characteristics of a nation. [S16]

In conclusion, while some of the traditional values of the elder generations have gradually been cleaned up, many of these values have been well preserved. [S17] To my point of view, the positive traditions such as: manners, historic and cultural values and the customs should be maintained as they have contributed to making unique culture of the country and strengthen our society. [S18]

[S1]:

 1. valued-> valuable.

[S2]:

 1. traditions values-> traditional values.
 2. whereas; -> tại sao lại ; ở đây?

[S3]:

 1. From the one side: mình nghĩ nên bỏ chữ “the” vì khi nói one side thì chưa biết là bên nào thì làm sao mà xác định. -> on one side.

[S4]:

 1. Tendency: article.

[S6]:

 1. furthermore; sao lại dùng dấu ; ở đây?
 2. own choices-> their own choices.

 [S8]:

 1. women can earn money to raise family for men. Từ “for” chúng ta hay dich sang tiếng Việt là “cho” nhưng nếu chúng ta dùng kiểu dịch “word for word” để dịch sang tiếng Anh thì nghe nó không đúng lắm vì “for” ở đây tương đương với “because of”.

[S9]

 1. some of traditional rules aren't accepted or appropriate for the young. Câu này vấn đề nằm ở chữ “or. Nếu phân tách câu này ra thì ta được 2 câu như sau:
 • some of traditional rules aren't accepted for the young. -> by the young.
 • some of traditional rules aren't appropriate for the young.

[S10]:

 1. From the other side -> on.

[S11]:

 1. conservation: spelling-> conversation.

[S12]:

 1. seniority: chắc bạn muốn nói trẻ con được dạy phải tôn trọng người lớn, nhưng từ “seniority” không có nghĩa là người lớn.

[S14]:

 1. are also passed -> are also handed down.

[S15]:

 1. are considered an evidence -> are considered as an evidence.

[S16]:

 1. specific characteristics of a nation -> national identity

[S18]:

 1. To my point of view -> from my point of view.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (17 điểm)
sửa nội dung bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...