ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

17.2k thành viên

 The line graph compares the volume of consuming fuel via different sources in the United States from 1980 to 2030.

It can be seen that the demand for all energy sources steadily increases over the period. While energy from petrol and oil source was the highest use among different fuels, the energy from natural sources like wind/solar was the lowest consumption as well as a nuclear and hydropower sources.

In 1980, there were 35 quadrillion units of petrol and oil was used, while the figures from coal and natural gas sources were 16 and 20 respectively. Three fuel sources named nuclear, solar/wind and hydropower were just consumed a small amount approximately 3.5 quadrillion units. In the period of 5 years from 1980 to 1985, there was a slight decrease in the consumption of petrol and oil and natural gas sources. This downward trend was repeated again for the sources above in the period from 1990 to 1995. From 1995 to 2015, petrol and oil experienced a dramatic rise, reaching approximately 41 quadrillion units. At the same period, coal and natural gas also witnessed a slow increase, reaching the same units 25 quadrillion in 2015.

During the 35 years from 1980 to 2015, solar/wind source slightly increased, reaching approximately 4 and 5 quadrillion units respectively. The hydropower fuel fluctuated slightly in the whole period and is predicted remaining at 3 quadrillion units in 2030. Regarding the projection for next years, petrol and oil is expected to reach above 45 quadrillion units in 2030, while the estimated units for coal and natural gas is 30 and 20 respectively.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...