ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,081 Bài viết

2,943 Góp ý

1,942 bình luận

13,154 thành viên

Cam 9– Test 2 – Task 1: please take a look and comment, thanks a lot!!!

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995-2002.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.


Kết quả hình ảnh cho Cam 10 – Test 2 – Writing task 1:

 


The bar chart compares three different types of UK telephone calls over a period of 7 years, measured in billions of minutes.

Overall, although the mobile calls were still the least popular in 2002, the gap between the three categories had extended considerably over the 7 – year period.

In 1995, mobile calls has the lowest using by the UK people, nearly 2.5 million minutes. In contrast, local-fixed line calls and national and international calls has the percentage of minute of about 72 million and 37 million, respectively. The period between 1995 and 2002 witnessed a slight increase in the proportion of minutes of local-fixed line calls, reaching 90 million in 1999.

The totals of national – international- fixed line calls relatively go up from 37 million minutes to 62 million minutes for local-fixed line fell sharply from their peak in 1999 to equalize with the figure of itself in 1995. However, the local – fixed line calls were the highest over the period shown.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 11 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi oanh (10 điểm)
sửa nội dung 11 Tháng 6, 2017 bởi oanh
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart compares three different types of UK telephone calls over a period of 7 years, measured in billions of minutes between 1995 and 2002

Overall, although the mobile calls were still the least popular in 2002, the gap between the three categories had extended considerably over the 7 – year period the period 7 years considered
 

In 1995, mobile calls has the lowest using by the UK people, nearly 2.5 million minutes. In contrast, the number of minutes of local-fixed line calls and national and international calls has have the percentage of minute of were about 72 million and 37 million respectively. The period between 1995 and 2002 witnessed a slight increase in the proportion of minutes of local-fixed line calls, reaching 90 million in 1999.

The totals of national – international- fixed line calls relatively go went up relatively from 37 million minutes to 62 million minutes, Local-fixed line fell sharply from their peak in 1999 to equalize with the figure of itself in 1995. However, the local – fixed line calls were the highest over the period shown.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 12 Tháng 6, 2017 bởi ks.nguyenhoanglong (55 điểm)

The bar chart compares three different types of UK telephone calls over a period of 7 years, measured in billions of minutes between 1995 and 2002=> Không cần thiết vì mình đã mention đến "over a period of 7 years"

Overall, although the mobile calls were still the least popular in 2002, the gap between the three categories had extended considerably over the 7 – year period the period 7 years considered
over the 7 – year period => Mình xài cái này cũng đúng mà 
Dù sao cũng thanks a lot for your correction!
 
 

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
2 Góp ý
...