ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

 

 

 

Bài viết:

The table gives statistical information about the amount of usage of energy in 2000 and the percentages of increase in comparison with the year before in various countries namely the USA, Japan and Australia.

It is clear from the chart that overall consumption of the USA was the highest while the lowest figure was Japan’s. It is also noticeable while the proportions of increase of Japan and Australia are relatively high, the figure for the USA was very low.

Japan was the country with the highest increase in oil usage with 39 percents compared to 28 percents of Australia. The amount of oil used in Transport by Japanese citizens was approximately 4 times higher than by the Australian people, with 96 million of tons in comparison with 25 million of tons. Likewise, the energy consumption in other sectors in Australia was only one-fifth of the figure for Japan in 2000, showing growth by 16 percents, which is significantly lower than the rate of increase of the Asian country.

The USA seemed to be the biggest consumer of oil in the list with the lowest proportion of increase. The major use of energy of the American was in Transport, with 565 million of tons, which was equivalent to 122 percents of the figure for 1999. Meanwhile, the figures for industry and other sections were almost the same at about 420 millions of tons.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

0 phiếu

Original writing

Suggested correction

The table gives statistical information about the amount of usage of energy in 2000 and the percentages of increase in comparison with the year before in various countries namely the USA, Japan and Australia.

The table gives statistical information about the amount of energy (in millions of tons of oil equivalents) used in 2000 and the increase from the previous year (in percentage) in various countries namely the USA, Japan and Australia.

It is clear from the chart that overall consumption of the USA was the highest while the lowest figure was Japan’s. It is also noticeable while the proportions of increase of Japan and Australia are relatively high, the figure for the USA was very low.

It is clear from the chart that overall consumption of the USA was the highest while the lowest figure was Australia’s. It is also noticeable while the rate of increase of Japan and Australia were relatively high, that of the USA was very low.

Japan was the country with the highest increase in oil usage with 39 percents compared to 28 percents of Australia. The amount of oil used in Transport by Japanese citizens was approximately 4 times higher than by the Australian people, with 96 million of tons in comparison with 25 million of tons. Likewise, the energy consumption in other sectors in Australia was only one-fifth of the figure for Japan in 2000, showing growth by 16 percents, which is significantly lower than the rate of increase of the Asian country.

Japan was the country with the highest increase in oil usage in industry with 39 percent compared to 28 percent of Australia. The amount of oil used in transport by Japanese citizens was approximately 4 times higher than by the Australian people, with 96 millions of tons in comparison with 25 millions of tons. Likewise, the energy consumption in other sectors in Australia was only one-fifth of the figure for Japan in 2000, showing a growth of 16 percent, which was significantly lower than the rate of increase of the Asian country.

The USA seemed to be the biggest consumer of oil in the list with the lowest proportion of increase. The major use of energy of the American was in Transport, with 565 million of tons, which was equivalent to 122 percents of the figure for 1999. Meanwhile, the figures for industry and other sections were almost the same at about 420 millions of tons.

The USA seemed to be the biggest consumer of oil in the list but with the lowest proportion of increase. The major use of energy of the American was in transport, with 565 millions of tons, up 22 percent from 1999. Meanwhile, the figures for industry and other sections were almost the same at about 420 millions of tons.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
+1 phiếu
Bài mình viết:

Given in the table is how much energy (in millions of tons of oil equivalent) was spent in 2000, and increased from 1999 (in per cent) in Australia, Japan and the USA.

Overall, the USA was the largest consumer of energy with 1,420 millions. However, Japan topped the growth in energy expenditure at 42.5%, followed by Australia at 21.5% and the USA at 13%.

Specifically, the industry sector and other sectors required similar amount of energy in three countries (about 35 millions in Australia, 150 in Japan and 420 in the USA) but grew in use at different rates. The rates were topped by Japan in these two sectors, at 39% and 46% respectively, however, between Australia and the USA, they differed strikingly in industry, at 28% and 0.9% respectively, and were similar in other sectors, at 16% and 15% respectively.

Besides, the transport sector saw a staggering quantity of energy spent in the USA, with 565 millions, followed by 96 in Japan and 28 in Australia. But it was Japan that recorded the biggest rise, at 52%, more than doubling those of Australia and the USA.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (444 điểm)
+1 phiếu

percentages => percentage (danh từ không đếm được) 

the amount of usage of energy => the amount of energy used/ the energy comsumption/ how much energy was consumed

4 times higher than by Australian people => 4 times higher than THAT used by..., with 96 million of tons in comparison => with the amount of consumption being 96 million of tons. 

 It is also noticeable while the proportions of increase => the rate of increase of Japan and Australia are => was relatively high, the figure for the USA was very low.

=> chú ý kiểm tra lại thì, percentage không đếm được, xem lại sự khác nhau giữa proportion và rate.. Còn nhìn chung về ý của bạn tương đối ổn

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
0 phiếu

The table gives statistical information about the amount of usage of energy (The amount of used energy) in 2000 and the percentages of increase in comparison with the year before(the growth up of energy utilization) in various countries namely the USA, Japan and Australia.

It is clear from the chart that overall (the total) consumption of the USA was the highest while the lowest figure was Japan’s. It is also noticeable while the proportions of increase of Japan and Australia are relatively high, the figure for the USA was very low. (It could be seen that there was the highest figure of utilized energy derived from America, followed by the lower figure of Japan and Australia (about 1420,  403 and 92 millions of tons of oil equivalents respectively). Whereas the proportion of growth up of energy in Japan occupied the greatest position with 42.5% compared to 21.5% of Australia and only 13% America.

Japan was the country with the highest increase in oil usage(utilized oil) with 39 percents compared to 28 percents of Australia. The amount of oil used (oil utilized) in Transport by Japanese citizens was approximately 4 times higher than by the Australian people, with 96 million of tons in comparison with 25 million of tons. Likewise, the energy consumption in other sectors in Australia was only one-fifth of the figure for Japan in 2000, showing growth by 16 percents, which is significantly lower than the rate of increase of the Asian country.

Moreover, while industry in Japan and Australia occupied the highest position of figure of utilized energy with 159 and 36 millions of tons of oil respectively compared to just three fifth and 30% respectively lower than in the aspect of transport and 10% and 14% lower than in the aspect of others  , the term of transport in America reached the peak at 565 millions of tons, followed by the terms of others and industry (roughly 435 and 420 millions of tons respectively).

The USA seemed to be the biggest consumer of oil in the list with the lowest proportion of increase. The major use of energy of the American was in Transport, with 565 million of tons, which was equivalent to 122 percents of the figure for 1999. Meanwhile, the figures for industry and other sections were almost the same at about 420 millions of tons.

In the other, there was the greatest proportion of growth up of utilized energy derived from transport in America and Japan with 22% and 52% respectively compared to only 0.9% and 39% respectively in the term of industry and 15% and 46$ respectively in the term of others, whereas the term of industry in Australia obtained the highest position of figure of utilized energy compared to 23% and 16% in the term of transport and others respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...