ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

A university education should include an internship or some type of work experience.

An professional job mostly begins with an university education. The university teaches us the most important knowledge for the future job. However, beside the knowledge taught from the book, I think the university should add an internship or some working activity in their training because of some reasons.


Firstly, students will have more chances to apply what they have just learned to the real life when doing internship in education program. The theory is only valuable when applied, and applying theory is not an easy skill. Therefore, when the students work when they are studying, they can practice application skill, and make the theory is useful. It also help they know the purpose of what they are learning and interested in its. Moreover, when applying, the knowledge will be remembered longer.
Secondly, real life is too different with what it was taught in the books. The books teach about the equation, theory, laws..., but in life, the most important is experience. Hence, working when studying helps students get some working experience. It will help them have more completely knowledge - including experience. And so on, they will begin their job better.

Finally, doing internship in the university also help students have some soft skills, which are helpful in working environment such as team working, colleague communication, negotiation, risk management... these skills can be get only when they work in the real life, and cannot be trained in any book. Therefore, the student doing internship when studying will better prepare for the future careers than the student who do not.

To sum up, I total agree that the university should include an internship or some type of work experience in training program. By this way, the student can apply what they have just learned, add working experience to more complete the major knowledge, and have chance to get some useful soft skills for the future working environment. Therefore, they will prepare better for the their careers.

 
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã đóng với lý do: demo top
đã hỏi trong TOEFL bởi (16 điểm)
đã đóng bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+2 phiếu

An professional job mostly begins with an university education. The university teaches us the most importantfundamental knowledge for the future job. However, beside the knowledge taught from the bookknowledge aside, I think the universityuniversities should add an internship or some working activity in their training because of somefor several reasons.

Firstly, students will have more chances to apply what they have just learned to the real life when doing internship in education program. The theory is only valuable when applied, and applying theory is not an easy skill. Therefore, when the students work whenwhile they are studying, they can practice application skill, and makemaking the theory is useful. It also help they know the purpose of gives them a sense of purpose in what they are learning and interested in itsfosters their interest. Moreover, when applying, the knowledge will be remembered longer.knowledge can be retained for much longer.
Secondly, real life is too differentcan be vastly different from what it wasis taught in booksWhileThe books teach about the equation, theory, laws..., but in life, the most important is experienceexperience is what matters in life. Hence, working whenwhile studying helps students get some working experience. It will help them have more completely knowledge - including experienceIt will equip them with a more complete skill set, consisting both knowledge and experience combined. And so on, they will begin their job better.

Finally, doing internship in the university also help students have some soft skills, which are helpful in working environment such as team workingteamwork, colleague communication, negotiation, risk management... these skills can be get only when they work in the real life, and cannot be trained in any book. Therefore, the student doing internship when studying willbebetter prepared for the future careers than the student who do not.

To sum up, I total agree that the university should include an internship or some type of work experience in training program. By this way, the student can apply what they have just learned, add working experience to more complete the major knowledge, and have chance to get some useful soft skills for the future working environment. Therefore, they will prepare better for the their careers.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...